مطالب مرتبط:

آغاز برنامه با سوادسازی عودت کنندگان و بیجاشدگان

  روزگذشته وزیرامورمهاجرین وعودت کنندگان درنشستی با سردار رحیمی، درمورد مدیریت و آغاز برنامه با سوادسازی عودت ک...

مطالب اخیر