مطالب مرتبط:

بیشتر درخواست کنندگان ترک تابعیت، افغان‌های مقیم ایران هستند

وزارت عدلیه/ دادگستری افغانستان اعلام کرد که از میزان/ مهر سال ۱۳۹۳ تاکنون متقاضیان ترک تابعیت در افغانستان کاه...

مطالب اخیر