مطالب مرتبط:

نشست مقامات ارشد قلب آسیا- پروسه استانبول برگزار شد

نشست مقامات ارشد قلب آسیا- پروسه استانبول در آذربایجان برگزار شد. نشست مذکور به ریاست مشترک جناب حکمت خلیل کرزی...

مطالب اخیر