مطالب مرتبط:

ماموریت یوناما در افغانستان یک سال دیگر تمدید شد

بدنبال نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد از رشد هراس افکنی در افغانستان، ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد د...

مطالب اخیر