مطالب مرتبط:

شهرداری تالقان سینمای تخار را تعمیر می کند

شهرداری تالقان، بازسازی سینمای تخار را آغاز کرد. سینمای تخار واقع در تالقان، در سال 1344 توسط شهرداری تالقان سا...

مطالب اخیر