مطالب مرتبط:

هشدار حزب جنبش در خصوص بستن بندر تجارتی آقینه

در صورت بی توجهی دولت به خواسته ما، مردم دست به اعتراض خواهند زد. بشیر احمد ته ینج، سخنگوی حزب جنبش در صفحه شخص...

مطالب اخیر