مطالب مرتبط:

درماندگی مهاجرین افغانستان در کشور های اروپایی

پیام آفتاب: در چند سال اخیر هزاران نفر که اکثریت شان را قشر جوان تشکیل می دهد، افغانستان را ترک کرده و با پشت س...

مطالب اخیر