مطالب مرتبط:

اولویت سیاست آمریکا در منطقه جنگ است نه صلح

نگرانی تشدید دامنه جنگ در افغانستان بیشتر شده است. افغانستان در یک جغرافیای بسیار جدی قرار دارد که تضاد منافع ک...

مطالب اخیر