مطالب مرتبط:

“تشویق” غیرقانونی و موازی کاری است

معاون اداره امور ریاست جمهوری برای نهادهای دولتی کارمند استخدام می کند. به نقل از طلوع، داوود نورزی، معاون ادار...

مطالب اخیر