مطالب مرتبط:

افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان

سر مقاله: افغانستان در دوران حکومت طالبان به بزرگترين توليد کننده مواد مخدر در جهان تبديل شد. با روي کار آمدن ...

مطالب اخیر