مطالب مرتبط:

پاکستان در خودکامگی و افغانستان در اطاعت!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، کرزی و غنی به خوبی نشان دادند که وجود رهبران ضعیف بر یک کشور بزرگترین د...

مطالب اخیر