مطالب مرتبط:

آغاز ششمین سرشماری سراسری نفوس و مسکن در سایه تدابیر ویژه امنیتی

پس از 19 سال سرشماری ششمین سرشماری سراسری نفوس و مسکن تحت تدابیر ویژه امنیتی آغاز شده است و در اولین مرحله 63 ش...

مطالب اخیر