مطالب مرتبط:

کارتهای هویت کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات باطل شد

کارتهای هویت کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان کارتهای وسایط این کمیسیون، که سال ۱۳۹۵و قبلاً توزیع شده بو...

مطالب اخیر