مطالب مرتبط:

آمارمتقاضیان پناهنده گی دراروپا نشرشد

به راپور اتحادیه اروپا 183 هزار افغان در 2016 درخواست پناهنده گی دادند.   طبق آمار نشر شده، بیشترین درخواست را ...

مطالب اخیر