مطالب مرتبط:

وزارت صحت عامه از فراغت مشاورین روانی-اجتماعی تجلیل بعمل آورد

79 تن از مشاورین صحت روانی-اجتماعی که اخیرا از بخش مربوطه فارغ گردیده اند، فراغت آنان طی مراسم خاص از سوی وزارت...

مطالب اخیر