مطالب مرتبط:

وزارت خارجه مردم را با مشکل مواجه کرده است

وزارت خارجه به بهانه دشواری های امنيتی و سرعت بخشيدن به حل اسناد شهروندان كشور، اسنادی كه نياز به تاييد اين نها...

مطالب اخیر