مطالب مرتبط:

دید تباری نمی گذارد به صلح برسیم

گفته هایی هست که وزیر دفاع فعلی افغانستان یکی از افراد کلیدی مجموعه ای هست که امروز ما می خواهیم با آنها صلح کن...

مطالب اخیر