مطالب مرتبط:

هراس افکن، هراس افکن است؛ چه طالب چه لالی!

چندی فیرهای خودسرانه و راه‌ بندی در شهر نو کابل باعث وحشت و هراس در میان شهروندان کابل گردید. سرانجام فهمیده شد...

مطالب اخیر