مطالب مرتبط:

آلمان 85 میلیون یورو به وزارت بازسازی و توسعه روستاهای افغانستان کمک کرد

تفاهمنامه 85 میلیون یورویی آلمان با وزارت بازسازی و توسعه روستاهای افغانستان امضا شد.

مطالب اخیر