مطالب مرتبط:

طالبان نکتایی دار در دادگاه های آلمان

با تاسف كه برخى از پشتون هاى متعصب، نژاد پرست و تماميت خواه با مفكوره افراطى طالبانى كه به صفت ترجمان در دادگاه...

مطالب اخیر