مطالب مرتبط:

فیرهای حمیدزی و محافظانش در حالت نشه

شلیک های پی هم در نیمه شب، بخشی از غرب کابل را در ترس و لرز فرو برد. به نقل از رادیو آزادی، قوماندان امنیه کابل...

مطالب اخیر