مطالب مرتبط:

تیر اندازی افراد مسلح به شهروندان در کابل

پیام آفتاب: سه فرد مسلح در کابل، روز گذشته در رویدادی بی سابقه، به سوی مردم تیراندازی کردند.

مطالب اخیر