مطالب مرتبط:

شورای علما از حکومت خواست تا از رفتن کودکان به مدارس دینی پاکستان جلوگیری کند

شورای سراسری علمای افغانستان از رییس جمهور خواسته که با فراهم کردن زمینه آموزش و پروش برای کودکان و جوانان در د...

مطالب اخیر