مطالب مرتبط:

پولیس و ضرورت رعایت حقوق مردم

سر مقاله: در کشوري که ارزش هاي دموکراسي هنوز نهادينه نشده و رعايت قوانين به فرهنگ عام رفتار اجتماعي تبديل نشده...

مطالب اخیر