مطالب مرتبط:

خبرنگار؛ مسئولیت ها و چالش ها

مقاله: آزادي بيان و رسانه ها يکي از مهمترين دست آوردهاي حکومت افغانستان در يک و نيم دهه گذشته بوده است. در آغاز...

مطالب اخیر