مطالب مرتبط:

غنی با وزیران کابینه دوگانه برخورد دارد

پیام آفتاب: وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محمد اشرف غنی را به برخورد دوگانه با وزیران کابینه متهم کرد.

مطالب اخیر