مطالب مرتبط:

نشست های تک بعدی، راه صلح نیست

یک هیات پنج نفری طالبان از دفتر قطر به چین رفتند. برخی از منابع طالبان گفته اند این سفر با هدف بهبود روابط دفتر...

مطالب اخیر