مطالب مرتبط:

وقتی سیاست پولی نداریم، حق شکایت را هم نداریم

در تمام دنیا آدم ها دالر و یورو را با احترام تا می زنند و در داخل بکس جیب شان می گذارند چرا که با ارزش است و با...

مطالب اخیر