مطالب مرتبط:

نام این حکومت، حکومت وحدت ملی نیست

انورالحق احدی، رییس جبهه ملی نوین افغانستان و وزیر مالیه سابق دولت آقای کرزی، امروز پنجشنبه 26 حوت 1395 در کنفر...

مطالب اخیر