مطالب مرتبط:

آیا نشست لندن در حل تنش های کابل ـ اسلام آباد موثر است؟

پیام آفتاب: علیرغم توجهی که دولت به این نشست نشان داد، کارشناسان اما نتایج مثبتی برای آن ارزیابی نمی کنند.

مطالب اخیر