مطالب مرتبط:

اسرائیل تنها متحد حقیقی دولت ترکیه است

اسرائیل تنها دوست ترکیه در میان دریایی از اعراب است.

مطالب اخیر