مطالب مرتبط:

خشونت مبتنی بر جندر درافغانستان و پیامدهای صحی آن

موانع برای عرضه مراقبت های بهداشتی موثر برای متضررین خشونت مبتنی بر جندر

مطالب اخیر