مطالب مرتبط:

گزارش سخنگوی رییس اجرایی از نشست شورای وزیران

در هفته گذشته نشست شورای وزیران دایر شد، در این نشست قضایای مختلف و داغ کشوری مورد بحث قرار گرفت. ساعتی قبل مجی...

مطالب اخیر