مطالب مرتبط:

ساخت اردوگاه های نظامی پاکستان در نقاط مرزی

موشک باری های پاکستان در نقاط صفر مرزی هنوز ادامه دارد. به نقل از طلوع، والی کنر می گوید که نظامیان پاکستانی در...

مطالب اخیر