مطالب مرتبط:

امنیت مستلزم وجود اعتماد میان مردم و پولیس است

همکاری و مشارکت مردم و پولیس در جهت تامین نظم و امنیت اجتماعی مستلزم وجود رابطه اعتماد آمیز بین مردم و پولیس اس...

مطالب اخیر