مطالب مرتبط:

مقامهای محلی ولایت غزنی، از ایجاد یک قطعه منتظره شش صد نفری خبر میدهند

مطالب اخیر