مطالب مرتبط:

طرح لباس دختران مکاتب از سوی رییس جمهور رد شد

رییس جمهور طرح لباس دانش آموزان دختر را که از سوی وزارت معارف پیشنهاد شده بود، رد کرد. آقای غنی طرح پیشنهادی وز...

مطالب اخیر