مطالب مرتبط:

هیأت وزارت دفاع ملی، ازجابجایی قبل از قبل مهاجمان در شفاخانه سردار محمد داود را رد می کنند

مطالب اخیر