مطالب مرتبط:

رشد اقتصادی و افزایش عواید؛ گام بلند افغانستان به سوی خود کفایی

مقاله: امارهاي ارايه شده نشان ميدهد که در دوسال گذشته، عوايد داخلي افغانستان از مجاري و منابع مختلف، به مراتب ...

مطالب اخیر