مطالب مرتبط:

شورای سرتاسری علمای افغانستان: حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در هیچ دین و آئینی توجیه پذیر نیست

مطالب اخیر