مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: قوۀ قضائیه برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور عنصر نهایت لازمی است

مطالب اخیر