مطالب مرتبط:

مردم رهبران را به عنوان خاینان ملی می شناسند

بحث صلح و جنگ از مباحث مهم و از سرخط های مهم حکومت وحدت ملی و از چهارده سال به اینسو، در سرخط کار حکومت های افغ...

مطالب اخیر