مطالب مرتبط:

افزایش عواید اداره هوانوردی ملکی در سال 1395

عواید اداره هوانوردی ملکی در سال ۱۳۹۴ درحدود ۳ میلیارد افغانی بود، اما در سال ۱۳۹۵ عواید این اداره به ۴ میلیارد...

مطالب اخیر