مطالب مرتبط:

قانون شکنان و تروریستان در یک ردیف قرار دارند

رییس جمهور با تاکید بر آوردن اصلاحات بنیادین در نهادهای عدلی و قضایی می گوید که افغانستان برای تحکیم ثبات سیاسی...

مطالب اخیر