مطالب مرتبط:

گشایش نُخستن مارکیت بازرگانی زنانه در ولایت بغلان

نُخستین مارکیت زنان در ولایت بغلان با حضو.ر کارکنان زن افتتاح شد.

مطالب اخیر