مطالب مرتبط:

وزارت سرحدات: مناطق قبایلی، در آن طرف خط دیورند وضعیت نظامی بخود گرفته است

مطالب اخیر