مطالب مرتبط:

استقلال قضایی یکی از اصول اساسی دادگاه عالی است

پیام آفتاب: «سید یوسف حلیم»، رئیس دادگاه عالی در سمینار قضایی دادگاه عالی گفت: استقلال قضایی در فیصله ها شرط اس...

مطالب اخیر