مطالب مرتبط:

اکبر آغا: برخی حلقات حکومتی بخاطر منافع شان مخالف تأمین صلح اند

شورای عالی راه نجات افغانستان می‌گوید، شامل سازی نام رهبر طالبان در فهرست سیاه و نابود کردن آدرس طالبان به معنا...

مطالب اخیر