مطالب مرتبط:

ایران دوصد زندانی افغان را به مقامات افغانستان تحویل داد

دوصد زندانی افغان که در ایران زندانی بودند روز سه شنبه از سوی مقامات ایرانی به مقامات افغان تحویل داده شدند. مق...

مطالب اخیر