مطالب مرتبط:

کمک ۸۵ ملیون یورویی جرمنی با وزارت احیأ و انکشاف دهات

  کشور جرمنی ۸۵ ملیون یورو به وزارت احیأ و انکشاف دهات کمک می نماید. تفاهمنامه این مساعدت از جانب محترم احمد شه...

مطالب اخیر